Pojęcia podstawowe

słownik pojęć palowych, klasyfikacja pali, schemat żelbetowego pala prefabrykowanego

Uproszczona klasyfikacja pali                                                                           Schemat żelbetowego pala prefabrykowanego

 

Schemat poniżej pokazuje uproszczoną klasyfikację pali. Na tym portalu pod pojęciem pale prefabrykowane należy rozumieć wyróżnione na schemacie pale prefabrykowane żelbetowe wbijane o przekroju pełnym.

SŁOWNIK POJĘĆ

 

B

Badania dynamiczne ciągłości (przy małych odkształceniach) (sonic test, low strain integrity test)
Badania w którym seria fal akustycznych jest przesyłana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal są mierzone i wykorzystywane do oceny ciągłości i zmian przekroju trzonu pala.

Badania akustyczne.
Patrz: Badania dynamiczne ciągłości

 

 

D

Długość pala (pile length). Odległość pomiędzy wierzchem, a podstawą pala.
Długość segmentu (segment length). Długość segmentu stanowiąca część długości pala.

Dobicie (restrike). Pojedyncze uderzenia młota w pal prefabrykowany, podczas którego są mierzone energia uderzenia oraz odkształcenia jednostkowe/przyśpieszenia i/lub wpęd pala, w celu umożliwienia oceny nośności pala.

Dobijanie (redrive). Dodatkowa seria uderzeń młota używana do wbicia pala prefabrykowanego w celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania (stosowane do pali kotwiących uniesionych nadmiernie w trakcie próbnego lub do pali uniesionych przez wysadzinę w wyniku wbijania pali sąsiednich w  gruntach spoistych).

Dokumentowanie (recording). Sporządzenie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i rejestrowanych danych w formie „Dziennika wbijania pali” złożonego m.in. z „Metryk pali”.

Dziennik wbijania pali (piling/driving report). Dokument stanowiący szczegółowy zapis czynności realizowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót palowych.

 

 

F

Fundament palowy (pile foundation). Odmiana fundamentu pośredniego, określana również jako fundament głęboki - obciążenia przenoszone są w tego rodzaju fundamencie na głębsze warstwy podłoża.

 

 

G

Głowica pala (pile head). Górna część pala.

 

 

K

Kołpak (helmet). Urządzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiędzy podstawą młota udarowego, a palem lub rurą formującą w celu równomiernego rozłożenia uderzenia młota w głowicę pala.
Kryteria wbijania (driving criteria). Parametry wbijania, które powinny być spełnione podczas wbijania pala.

 

 

M

Metryka pala (driving log). Szczegółowy zapis postępu zagłębiania pojedynczego pala zawierający następujące informacje [21]: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizację pala, wymiary pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby złączek i ich położenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, datę rozpoczęcia i zakończenia zagłębiania pala, rodzaj i typ urządzenia do zagłębiania pala, ciężar młota, wysokość spadu młota, rodzaj stosowanej przedłużki oraz wpędy pala (w metryce należy podać jako wartość wpędu ilość uderzeń młota na każde 20cm postępu zagłębiania pala), rzędną terenu oraz rzędną projektowaną i wykonaną podstawy i głowicy pala, numer rysunku na podstawie którego realizowana jest robota, imię i nazwisko Kierownika Robót Palowych. Metryka pala jest częścią składową dziennika wbijania pali.
Młot udarowy (impact hammer). Narzędzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzająca lub spadająca).

Monitorowanie (monitoring). Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu palowania.

 

 

N

Nadzór (supervision). Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

 

 

O

Ostrze pala (pile shoe). Końcówka przymocowana do dolnego końca pala służąca do formowania podstawy pala

 

 

P

Pal (pile). Długi element wprowadzony w grunt stanowiący podparcie fundamentu.
Pal do prób wstępnych (preliminary pile). Pal wykonywany przed rozpoczęciem zasadniczych robót palowych lub fragmentu robót, w celu ustalenia przydatności wybranego rodzaju pala, sprzętu do wbijania lub/i potwierdzenia rozwiązania projektowego, wymiarów i nośności.

Pal do prób wykonania (trial pile). Pal wykonywany w celu oceny przydatności metody fundamentowania.

Pal do próbnego obciążenia (test pile). Pal poddawany próbnemu obciążeniu w celu określenia zależności oporów od przemieszczeń pala oraz otaczającego gruntu

Pal początkowy (initial pile). Pierwszy pal roboczy na placu budowy.

Pal pojedynczy (single length pile). Pal bez złączek.

Pal prefabrykowany (prefabricated pile). Pal lub element pala, który jest wykonywany przed zagłębieniem jako jeden odcinek lub z kilku odcinków.

Pal przemieszczeniowy (displacement pile). Pal, który jest zagłębiony w grunt bez wiercenia lub usuwania urobku, z wyjątkiem zabiegów ograniczających wysadzinę, drgania, usuwania przeszkód lub ułatwiania zagłębiania.

Pal segmentowy (segmental pile). Pal ze złączkami.

Pal wbijany (driven pile). Pal który jest zagłębiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany przez pal lub rurę obsadową

Pal wciskany statycznie (jacked pile). Pal wciskany w grunt za pomocą siły statycznej.

Pal złożony (combined pile). Pal wykonywany z połączonych dwóch lub większej liczby różnych rodzajów lub wymiarów pali. Połączenie części składowych jest projektowane na przeniesienie obciążenia oraz zapobieganie rozdzieleniu się pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony).

Podkładka młota (hammer cushion). Urządzenie lub materiał, umieszczany pomiędzy młotem udarowym, a kołpakiem w celu ochrony młota i głowicy pala przed niszczącymi bezpośrednimi uderzeniami. Materiał podkładki młota powinien być dostatecznie sztywny, aby przekazać bez strat energię uderzeń młota w pal.

Podkładka pala (pile cushion).  Materiał, zwykle miękkie drewno, umieszczany pomiędzy kołpakiem a głowicą prefabrykowanego pala betonowego.

Podpłukiwanie (jetting). Użycie strumienia wody do ułatwiania zagłębiania pala za pomocą wypłukania części gruntu.

Podstawa pala (pile base). Dolna powierzchnia pala.

Poziom głowicy (poziom skucia głowicy pala) (cut of level). Projektowany poziom, do którego pal jest ścinany lub wyrównywany przed jego połączeniem z konstrukcją.

Poziom podstawy (toe level). Poziom dolnego końca pala.

Poziom roboczy (working level). Poziom terenu palowania (platformy roboczej), na którym pracują palownice/kafary.

Platforma robocza. Patrz: Poziom roboczy.

Próbne obciążenie dynamiczne pala (przy dużych odkształceniach) (dynamic pile load test). Próbne obciążenie w którym na głowicę pala jest wywierana siła dynamiczna w celu analizy jego nośności.

Próbne obciążenie pala zwiększone stopniami (maintained load pile test). Próbne obciążenie statyczne, w którym pal próbny jest obciążany siłą zwiększaną stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopóki przemieszczenia pala praktycznie zanikną lub osiągną przewidzianą graniczę (badania ML).

Próbne obciążenie ze stałą prędkością wciskania (constant rate of penetration pile load test). Próbne obciążenie statyczne, w którym pal próbny jest wciskany w grunt ze stałą prędkością z pomiarem siły wciskającej (badanie CRP).

Przedłużka (follower). Tymczasowe przedłużenie pala, używane podczas wbijania, które pozwala zagłębić wierzch pala poniżej powierzchni gruntu, lustra wody, albo poniżej najniższego punktu, do którego urządzenie wbijające może sięgnąć bez rozłączania prowadnicy.

Prześwietlanie akustyczne (sonic coring). Akustyczne badanie ciągłości betonu pala, wykonywane z otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek.

 

 

S

Segment pala (pile segment). Pojedynczy odcinek pala segmentowego.
Spód pala (pile bottom). Dolna część pala.

 

 

T

Trzon pala (pile shaft). Element pala pomiędzy głowicą i podstawą.
 

 

W

Wierzch głowicy pala (pile top). Górna powierzchnia pala.

Wpęd (set). Średnie trwałe zagłębienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzeń.
CZYTAJ WIĘCEJ - [PRZYCISK->LINK]

Wspomaganie zagłębiania (driving assistance)). Metoda używana do ułatwienia zagłębiania pala w grunt, np. podpłukiwanie, wstępne przewiercanie, użycie materiałów wybuchowych, wstępne wbijanie

Współczynnik kształtu (shape factor). Stosunek długości segmentu pala do najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego (dla pali prefabrykowanych żelbetowych maksimum 75).

Wstępne przewiercanie (świdrem, płuczkowe) (preboring, preaugering, predrilling). Wiercenie przez przeszkody lub materiały zbyt zwarte, by mogły być przebite za pomocą projektowanego pala i urządzenia do zagłębiania

Wysadzina (heave). Przemieszczenie ku górze gruntu lub pala

 

Z

Zagłębianie (driving). Metody wprowadzania pali w grunt na wymaganą głębokość, takie jak wbijanie młotem, wibrowanie, wciskanie, wkręcanie albo kombinacje tych lub innych metod.
Złączka pala (pile joint). Element do łączenia odcinków pala przez spawanie albo przez połączenia mechaniczne.
 

DOKUMENTY ZWIĄZANE

[1]. PN-EN 12699. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.
[2]. PN-EN 12794. Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe.