Po zakończeniu robót palowych i rozkuciu głowic pali fundament palowy należy zinwentaryzować geodezyjnie. Za prawidłowo wykonane uznaje się pale, których dokładność wbicia jest większa niż +/-10 cm. W przypadku odnotowania większych odchyłek poszczególnych pali od położenia projektowego należy ponownie przeprowadzić analizę statyczno-wytrzymałościową i geotechniczną fundamentu i na podstawie jej wyników zdecydować o ewentualnej konieczności korekty rozwiązania fundamentu palowego.

Fot. 10. Gotowy fundament palowy z pali prefabrykowanych – rozkute głowice pali