Regulamin

Regulamin serwisu pale-prefabrykowane.pl
 

§1 [Przedmiot regulaminu]

Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa warunki korzystania z serwisu działającego w domenie pale-prefabrykowane.pl, promującego rzeczoną technologię poprzez przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz poprzez prezentowanie przykładów zastosowania. Regulamin niniejszy określa w szczególności prawa i obowiązki użytkowników w/w serwisu oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela w/w serwisu.

 

§2 [Słowniczek]

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

Usługodawca – Centrum Pali Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, z adresem ul. Łąkoszyńska 127, Kutno 99-300, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025178, posiadającą NIP 775-23-48-689, tj. podmiot udostępniający Serwis;
Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Konta;
Konto – wyodrębniona w ramach Serwisu, zabezpieczona Hasłem, przestrzeń wirtualna przypisana do danego Użytkownika umożliwiająca dostęp do wszystkich treści składających się na Usługę;
Login – adres poczty elektronicznej, wykorzystywany w dostępie do Konta;
Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
Serwis – stanowiący własność Usługodawcy serwis internetowy działający w domenie pale-prefabrykowane.pl;
Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę treści poświęconych technologii pali prefabrykowanych za pośrednictwem Serwisu, także za pośrednictwem newslettera;
Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna.
 

§3 [Wymagania techniczne]

Korzystania z Serwisu możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer od wersji 9, Opera od wersji 10,5, Mozilla Firefox od wersji 4.0, Safari od wersji 7, Google Chrome od wersji 11.
Do założenia Konta wymagane jest także posiadanie adresu poczty elektronicznej. Usługodawca oświadcza jednocześnie, że do jednego adresu poczty elektronicznej może być przypisany jeden Użytkownik.
Wszyscy odwiedzający Serwis zobowiązani są do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na swój koszt wymienionych powyżej urządzeń, oprogramowania oraz adresu poczty elektronicznej, w tym samego dostępu do sieci Internet.
Usługodawca, dla bezpiecznego korzystania z Serwisu rekomenduje stosowanie przez Użytkowników oprogramowania antywirusowego oraz typu firewall.
 

§4 [Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi]

Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieoznaczony, począwszy od momentu odwiedzenia Serwisu i zostaje rozwiązana z chwilą zakończenia w/w odwiedzin. Jednakże w przypadku założenia Konta bądź aktywowania newslettera, stosowna umowa o świadczenie Usługi w powyższych wariantach zostaje rozwiązania z chwilą likwidacji Konta bądź rezygnacji z otrzymywania newslettera.
W celu uzyskania dostępu do wszystkich oferowanych w Serwisie treści Użytkownik powinien założyć Konto.
Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, gdyż Usługa polega na dostarczeniu Użytkownikowi innych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a Użytkownik poprzez odwiedzenie Serwisu ewentualne założenia Konta godzi się na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi i niniejszym został poinformowany przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
W ramach Serwisu mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 

§5 [Założenie i usunięcie Konta]

W celu założenia Konta należy dokonać rejestracji za pośrednictwem stosownego formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie gdzie w celu ukończenia rejestracji należy podać wymagane w rzeczonym formularzu dane oraz stworzyć Hasło -efektem rejestracji jest utworzenie Konta.
Warunkiem koniecznym do założenia Konta jest dodatkowo zaakceptowanie Regulaminu poprzez oznaczenie stosownej opcji wyeksponowanej w trakcie procesu rejestracji.
Usługodawca weryfikuje prawo osoby dokonującej rejestracji do dysponowania podanym w trakcie opisanej w ust. 1 lit. a rejestracji adresem poczty elektronicznej poprzez wysłanie na niego tzw. linka aktywacyjnego, którego uruchomienie w przeglądarce internetowej skutkuje rejestracją Konta.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta skutkuje trwałym i nieodwracalnym usunięciem wszelkich danych jakie były w jego ramach przetwarzane.
Usługodawca może usunąć każde Konto na zasadach opisanych w Regulaminie. W takim przypadku, Użytkownik nie może ponownie założyć Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 

§6 [Funkcjonalność Konta]

Za pośrednictwem Konta Użytkownik może umieszczać komentarze pod wybranymi treściami zamieszczonymi na portalu.
Za pośrednictwem Konta Użytkownik może aktywować newsletter i w jego ramach na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłane będą przez Usługodawcę treści o tematyce wybranej przez Usługodawcę oraz informacje handlowe. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie. Aktywacja newslettera następuje w momencie dokonania subskrybcji do newslettera za pośrednictwem stosownego formularza, a następnie kliknięcie w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrybcji adres poczty elektronicznej. Dezaktywacja newslettera może nastąpić w każdym momencie i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Usługodawcy. Każda z wysyłanych przez Usługodawcę w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający dezaktywację newslettera (opcja anuluj subskrybcję).
Usługodawca może organizować w ramach Serwisu konkursy dla Użytkowników posiadających Konto oraz nagradzać ich aktywności realizowane w ramach Serwisu. Zasady wyżej opisanych akcji zawierać będą odrębne regulaminy.
Konto może zostać spersonalizowane poprzez dodanie przez Użytkownika tzw. awatara, a więc zdjęcia bądź innej grafiki, które będą wyświetlane przy jego Loginie i widoczne dla innych Użytkowników. Tym samym, umieszczając taki awatar Użytkownik oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania go w taki sposób, a w przypadku gdy awatar zawiera wizerunek Użytkownika, umieszczenie takiego wizerunku jest równoznaczne z udzielenie przez Użytkownika Usługodawcy zezwolenia na rozpowszechniania tak utrwalonego wizerunku dla potrzeb świadczenia Usługi, w szczególności poprzez prezentowanie go w Serwisie.
Pomoc w korzystaniu z Serwisu zapewnia moduł pomocy (mail, wewnętrzna wiadomość do Usługodawcy).
 

§7 [Obowiązki Użytkownika]

Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji Konta prawdziwych danych, także danych osobowych i kontaktowych.
Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane wskazane w ust. 1 niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających taką aktualizację.
Każda osoba odwiedzająca Serwis jest zobowiązana do przestrzegania w tym zakresie stosownych przepisów prawa, w szczególności do szanowania szeroko rozumianych praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich. Oznacza to także, że Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu dane i treści.
Użytkownik jest zobowiązany chronić w sposób należyty dane dostępowe do Konta i nie jest uprawniony do umożliwienia innym podmiotom korzystania ze swojego Konta.
Konto może być przez Usługodawcę zawieszone bądź umowa o świadczenie Usługi może zostać przez Usługodawcę wypowiedziana, a tym samym Konto Użytkownika usunięte z Serwisu w przypadku, gdy taki Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania naruszają prawo bądź dobre obyczaje bądź mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie, a także gdy jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu. W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnień w rozumieniu zdania powyższego, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika niezwłocznie, za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Z uwagi na powyższe Usługodawca jest także uprawniony do odmowy rejestracji innego Konta danego Użytkownika.
 

§8 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Serwisu. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku modernizacji technicznej Serwisu. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby:owo czasowe zaprzestanie świadczenia usługi zostało poprzedzone stosowną, prezentowaną w Serwisie bądź skierowaną do Użytkowników posiadających Konto za pośrednictwem poczty elektronicznej informacją, a
pory i czas takich przerw w działaniu Serwisu w jak najmniejszym stopniu wpływały na komfort korzystania z niego.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w związku z korzystaniem z Serwisu, a wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim bądź niewłaściwego zabezpieczenia przez Użytkownika danych umożliwiających dostęp do Konta.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki tzw. siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do zapobieżenia oraz do przewidzenia.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie obowiązują jeśli coś innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.
 

§9 [Postępowanie reklamacyjne]

Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik winien zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz dane umożliwiające ustalenie Użytkownika, którego zgłoszenie dotyczy.
Usługodawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano zgłoszenie chyba, że Użytkownik podał w zgłoszeniu reklamacyjnym inny adres.
Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą takiej reklamacji.
 

§10 [Ochrona praw własności intelektualnej]

Treści udostępniane w Serwisie, w tym ich wybór i układ stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym samym korzystają one z ochrony w w/w ustawie przewidzianej.
Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie skutkuje nabyciem przez te podmioty jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów, oprócz uprawnienia do korzystania z nich w zakresie przepisanego prawem dozwolonego użytku osobistego oraz niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie Usługi. Tym samym zabronione jest kopiowanie Serwisu, w całości bądź w części.
Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w zawartość Serwisu, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie ich w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Użytkownik poprzez przetwarzanie w Koncie treści chronionych ustawą wskazaną w ust. 1 bądź ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji, nieograniczonej co do terytorium oraz ilości wykorzystania i nieobejmującej prawa do udzielania dalszych licencji na wykorzystywanie tych treści dla celów świadczenia Usługi, co obejmuje utrwalanie ich w pamięci komputera, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet oraz ich publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 

§11 [Prywatność i ochrona danych osobowych]

Kwestie związane z ochroną prywatności oraz danych, w tym danych osobowych reguluje Polityka prywatności znajdująca się pod adresem pale-prefabrykowane.pl/legal .

 

§12 [Postanowienia końcowe]

Treść Regulaminu jest udostępniona pod adresem , w sposób umożliwiający jej zapisanie na urządzeniu lub nośniku bądź wydrukowanie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w:przypadkach uzasadnionych zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
przypadkach wydania wiążącej Usługodawcę decyzji administracyjnej bądź orzeczenia sądowego i w ramach wykonania tak wydanych decyzji bądź orzeczeń;
dodania bądź wyłączenia poszczególnych funkcjonalności Konta;
zmiany podmiotu będącego Usługodawcą.
Usługodawca powiadomi Użytkowników za pośrednictwem prezentowanej w Serwisie bądź skierowanej do Użytkowników posiadających Konto za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o planowanych zmianach i udostępni ujednolicony, tj. zawierający proponowane zmiany tekst Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w terminie nie krótszym niż na 14 (czternaście) dni przed wprowadzeniem zmian. W taki sam sposób zmiany Regulaminu zostaną opublikowane pod adresem wskazanym w ust. 1.
Zalogowanie się do Konta po wejściu w życie zmian Regulaminu uznaje się za ich akceptację.
Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu szeroko rozumianego świadczenia Usługi zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami. Jednocześnie Usługodawca informuje, że Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu rozstrzygania sporów znaleźć można na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 r.
 

 

 

Polityka prywatności serwisu pale-prefabrykowane.pl

 

Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

 

Administratorem danych osobowych (a w przypadku danych powierzonych przez użytkowników – podmiotem przetwarzającym) przetwarzanych przez:

serwis pale-prefabrykowane.pl (dalej jako Serwis);
oferowany newsletter (dalej jako Newsletter)
jest spółka Centrum Pali Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, z adresem ul. Łąkoszyńska 127, Kutno 99-300, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025178, posiadającą NIP 7752348689 (dalej jako Usługodawca).

 

Usługodawca przetwarza dane osobowe:

użytkowników Serwisu podanych przez nich podczas zakładania konta w Serwisie bądź Akademii i/lub w trakcie użytkowania w/w (w tym podczas dodawania komentarzy przez użytkowników niezalogowanych) – w celu świadczenia usługi dostępu do Serwisu oraz dla celów informacyjno-marketingowych;
użytkowników Newsletteru podanych przez nich przy okazji zamówienia w/w – w celu świadczenia usługi polegającej na przesyłaniu Newsletteru oraz dla celów informacyjno-marketingowych.
użytkowników Serwisu/Newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu obsługi reklamacji;
użytkowników Serwisu/Newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analizy aktywności, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
użytkowników Serwisu/Newslettera w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 

Jednocześnie Usługodawca informuje, iż w celu dostosowania Serwisu do potrzeb i preferencji osób z niego korzystających stosuje tzw. pliki cookies. Zakres gromadzonych danych i możliwości ich wykorzystania przez Usługodawcę nie pozwalają na uznanie tak gromadzonych danych za dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Niezależnie od powyższego, Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia danym zgromadzonym pod postacią plików cookies należytej ochrony.

 

Usługodawca przetwarza dane osobowe:

na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
w przypadkach, gdy przetwarzanie danych konieczne jest w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w celem nie mają podstawowe prawa i wolności lub interesy osoby, której dane dotyczą – także bez konieczności uzyskania stosownej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 

Powierzone dane osobowe Usługodawca przetwarzać będzie przez okres korzystania przez osobę, której dane dotyczą, z usługi dostępu do Serwisu i/lub otrzymywania Newsletteru, do momentu otrzymania od w/w osoby żądania usunięcia jej konta w Serwisie, rezygnacji z Newsletteru lub żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych.

 

Dane przetwarzane przez Usługodawcę

 

Usługodawca jest administratorem danych osobowych powierzonych przez osoby fizyczne, których dane te dotyczą. Przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacja o osobie fizycznej umożliwiające jej identyfikacje, takie jak np.: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, a także adresy IP urządzeń. Powierzenie danych osobowych nie ma charakteru obowiązkowego, jest jednak niezbędne do świadczenia usług dostępu do Serwisu oraz Newsletteru, a ich realizacja bez podania danych osobowych jest tym samym niemożliwa.

 

Powierzenie danych osobowych jest jednoznaczne z oświadczeniem przez osobę powierzającą, iż w/w dane jej dotyczą.

 

Cookies

 

W celu usprawniania korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez dostosowanie go do indywidualnych potrzeb osób z niego korzystających, Usługodawca wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego dana osoba przegląda Serwis. Pliki te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie osoby z niego korzystającej, w przypadku kolejnych odwiedzin Serwisu. Istnieje jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do w/w urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu należy dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej w w/w urządzeniu.

 

Usługodawca jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Serwisu oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

 

Rodzaje cookies:

 

cookies administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Usługodawcę, za pośrednictwem Serwisu.
cookies zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy.
cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
 

Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

 

Cookies Usługodawcy są wykorzystywane w następujących celach:

dostosowania zawartości Serwisu do preferencji osób z nich korzystających oraz optymalizacji korzystania z tychże;
rozpoznania urządzenia oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Serwisu dostosowanego do indywidualnych potrzeb;
optymalizacji korzystania z Serwisu przez użytkownika - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

 

prezentowania treści multimedialnych w Serwisie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.com;
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;
prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense;
wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.
 

Sposób przetwarzania danych osobowych

 

Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Usługodawcę do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim – podwykonawcom oraz dostawcom usług wykorzystywanych przez Serwisy oraz Newsletter (np. serwerownie, oprogramowanie stosowane do wysyłki Newslettera), a także partnerom uczestniczącym w tworzeniu w/w usług (w tym podmiotom z grupy przedsiębiorstw Usługodawcy w rozumieniu art. 4 ust. 19 RODO). Podmiotom tym Usługodawca powierza dane w minimalnym zakresie koniecznym do realizacji określonego świadczenia, a dostawca każdej z w/w usług zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

Ponadto Usługodawca oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

 

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Usługodawca dąży do zagwarantowania im jak najszerzej ochrony, powierzając dane kontrahentom posiadającym certyfikat Privacy Shield bądź stosującym modelowe klauzule umowne.

 

Jednocześnie Usługodawca nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzonych przez Usługodawcę podmiotom trzecim ma na celu jedynie sprawną realizację świadczonych przez Usługodawcę usług oraz realizację celów informacyjno-marketingowych Usługodawcy i partnerów.

 

Informacja handlowa

 

Jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyrazić może zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłaną przez Usługodawcę. Przesyłana na mocy w/w zgody korespondencja e-mailowa ma charakter informacyjno-marketingowy, obejmując zarówno wiadomości powiązane tematycznie z przedmiotem Serwisu, jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz ofertach Usługodawcy i partnerów.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane

 

Osoba, które dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę, może żądać:

 

potwierdzenia przetwarzania jej danych osobowych przez Usługodawcę wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszej polityce prywatności. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które przetwarzane są przez Usługodawcę;
niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, jeżeli przetwarzane przez Usługodawcę dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź względem w/w niekompletne;
usunięcia przetwarzanych przez Usługodawcę danych w sytuacji, gdy:dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;
zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;
wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;
dane osobowe przetwarzane były przez Usługodawcę niezgodnie z prawem;
obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.
W przypadku upublicznienia danych, w sytuacji o której mowa powyżej osoba, której dane dotyczą może żądać również podjęcia przez w/w rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzającą do powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

ograniczenia przetwarzanych przez Usługodawcę danych w sytuacji, gdy:osoba kwestionuje prawidłowość danych w sposób określony w pkt 2 powyżej lub wobec złożenia sprzeciwu, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający Usługodawcy na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;
w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze Usługodawcy;
ustała konieczność przetwarzania danych osobowych dla Usługodawcy, jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń;
W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Usługodawca uprawniony jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła Usługodawcy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane w/w osobie, jak i – gdy jest to technicznie możliwe – przekazane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą.
 

Odmowa zrealizowania w/w żądań przez Usługodawcę musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.

 

Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych, uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania Usługodawcy do usunięcia przetwarzanych danych osobowych, co jednak nie wpływa za zgodność z prawem przetwarzania w/w danych dokonanego przez ograniczeniem i/lub cofnięciem zgody. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania Serwisu, takie żądanie może uniemożliwić korzystanie z Newsletteru oraz z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:

przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Usługodawcy - rodo@pale-prefabrykowane.pl;  
przesłanie stosownego żądania na adres poprzez – Centrum Pali Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, z adresem ul. Łąkoszyńska 127, Kutno 99-300.
 

Żądanie, o którym mowa w lit. a i b powyżej, osoba której dane dotyczą może przesłać także w formie wypełnionego formularza, dostępnego pod poniższym linkiem: Formularz zadania lub sprzeciwu.

Jeżeli Usługodawca nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składające wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na otrzymane żądanie zostanie udzielona w terminie miesiąca licząc od jego otrzymania. W razie przedłużenia tego terminu Usługodawca poinformuje osobę składającą żądanie o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano żądanie i/lub za pośrednictwem listu  zwykłego na adres poczty zwrotnej zamieszczonej w żądaniu.

 

Sprzeciw

 

Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

 

realizowanego w ramach:czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub
ochrony prawnie uzasadnionych interesów poprzez w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, lub
realizowanego w sposób zautomatyzowany (w ramach tzw. profilowania), lub
realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego.
 

W przypadku wniesienia sprzeciwu, Usługodawca niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Usługodawcę, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Usługodawca zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.

 

Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:

przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Usługodawcy - rodo@pale-prefabrykowane.pl;  
przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy – Centrum Pali Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, z adresem ul. Łąkoszyńska 127, Kutno 99-300.
 

Osoba której dane dotyczą może przesłać sprzeciw także w formie wypełnionego formularza, dostępnego pod poniższym linkiem: Formularz zadania lub sprzeciwu. 

Jeżeli Usługodawca nie będzie w stanie ustalić treści sprzeciwu lub zidentyfikować osoby składające wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na otrzymany sprzeciw zostanie udzielona w terminie miesiąca licząc od jego otrzymania. W razie przedłużenia tego terminu Usługodawca poinformuje osobę składającą sprzeciw o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano sprzeciw i/lub za pośrednictwem listu zwykłego na adres poczty zwrotnej zamieszczonej w sprzeciwie.

 

Kontakt w sprawie przetwarzania danych oraz Organ Nadzoru

 

Pracownicy i współpracownicy Usługodawcy pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z nimi możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres rodo@pale-prefabrykowane.pl;  , a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, nadanej na adres Usługodawcy - Centrum Pali Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, z adresem ul. Łąkoszyńska 127, Kutno 99-300..– z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

 

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

 

Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności dostępny będzie każdorazowo na podstronie www.pale-prefabrykowane.pl/legal.  Informacje o zmianach polityki prywatności zostaną przekazane osobom, które udostępniły stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie pozwalającym na przesłanie im przez Usługodawcę wiadomości za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

 

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie wraz z dniem 25 maja 2018 r.

 

FORMULARZ ZADANIA LUB SPRZECIWU