Istotny wpływ na jakość robót palowych ma wytyczenie pali. Najczęściej pale na lądzie tyczy się przy użyciu palików drewnianych. Oprócz palików, które mogą ulec zniszczeniu lub przesunięciu w trakcie robót palowych, każdy pal powinien mieć domiary do elementów stałych lub palików zabitych poza platformą roboczą.

Rys. 1. Szkic tyczenia pali – przykład

 

W sąsiedztwie terenu robót palowych wymagane jest zastabilizowanie repera roboczego, który umożliwia bieżącą kontrolę poziomu wbijania pala.

Ze względu na zwykle występujące różnice między projektowanym poziomem spodu zwieńczenia pali (poziom dla którego opisuje się lokalizację pali na planie palowania) a poziomem platformy roboczej, na budowie wymagane jest wprowadzenie korekty wytyczenia pali pochylonych z uwzględnieniem rzeczywistego poziomu platformy.

Rys. 2. Schemat korekty tyczenia pali pochylonych z uwzględnieniem rzeczywistego poziomu platformy roboczej.

 

Identyfikacja pala

Bezpośrednio przed wbiciem prefabrykat pala należy zidentyfikować w magazynie tymczasowym pod względem zgodności z wymaganiami projektu. Należy wykorzystać informacje na prefabrykacie zamieszczone w trakcie produkcji przy znaku CE. Zakres obowiązkowych informacji wynika z wymagań normy dotyczącej produkcji prefabrykatów palowych. Są to m.in. długość pala, beton pala, zbrojenie pala i data produkcji.

Fot. 2. Identyfikacja prefabrykatu na podstawie znaku CE