Żelbetowe pale prefabrykowane to wyprodukowane w wytwórni, dostarczone na budowę i pogrążane w gruncie metodą wbijania, relatywnie smukłe słupy o przekroju kwadratowym. Podstawowym zadaniem pali prefabrykowanych jest przeniesienie na grunt obciążeń z konstrukcji górnej, tj. wciskania, wyciągania, sił poziomych lub/i momentów zginających. Ze względu na swoje korzystne właściwości żelbetowe pale prefabrykowane mają bardzo szeroki zakres stosowania

 

Jakość pali prefabrykowanych

Pale prefabrykowane są kompletnym rozwiązaniem inżynierskim. Kombinacja prawidłowego projektowania, wytwarzania, składowania, transportu, wykonawstwa i kontroli jakości robót realizowanej na każdym etapie minimalizują ryzyko do poziomu nieosiągalnego dla innych technologii palowych.

Produkcja prefabrykatów pali jest współcześnie w wysokim stopniu zautomatyzowana. Automatycznie wytwarza się kosze zbrojeniowe, złącza palowe, dozuje mieszankę betonową oraz magazynuje pale, a jakość wytwarzanych prefabrykatów jest ściśle kontrolowana: współcześni producenci legitymują się certyfikatami jakości (np. ISO 9001:2008) oraz wdrażają Zakładową Kontrolę Jakości, która pozwala wprowadzić na rynek prefabrykaty palowe ze znakiem jakości CE.

W palach prefabrykowanych wykorzystywane są materiały o wysokiej jakości i wytrzymałości nieosiągalnej w palach formowanych w gruncie. Podstawową wykorzystywaną klasą betony jest współcześnie beton C40/50. Istnieje możliwość wykorzystywania betonów o wyższej wytrzymałości lub zmodyfikowanym składzie betonu, co umożliwia stosowanie pali prefabrykowanych w gruntach silnie agresywnych bez zagrożenia obniżeniem trwałości. Pale prefabrykowane zachowują w trakcie wbijania swój kształt oraz grubość otuliny niezależnie od zmiennych warunków gruntowych. Technologię charakteryzuje wysoka powtarzalność konstrukcyjna od pierwszego do ostatniego wbitego pala.

Kontrola pali możliwa jest również na budowie przed i w trakcie pogrążania pali w gruncie.

Nośność pali prefabrykowanych kontroluje się po wbiciu wykorzystując wpędy, badania dynamiczne lub/i badania statyczne. W badaniu dynamicznym można potwierdzić efektywność doboru młota i jego oddziaływanie na pal w trakcie wbijania. Wiele nowoczesnych młotów ma zamontowane czujniki przyśpieszeń pozwalające na ciągłą kontrolę jakościową procesu wbijania pali.

Ponadto proces wbijania pali może być łatwo zamodelowany przez rozpoczęciem robót w celu doboru właściwego zestawu sprzętowego.

 

Efektywność ekonomiczna

Pale wbijane są zwykle najbardziej efektywną ekonomicznie technologią posadowienia palowego. Klient płaci za to czego potrzebuje. Brak jest ukrytych kosztów i dodatkowych wydatków związanych z oczyszczeniem terenu robót oraz utylizacją, często skażonego, urobku. Szeroka gama przekrojów poprzecznych i zbrojenia pali prefabrykowanych pozwala dostosować rozwiązanie pala prefabrykowanego do rzeczywistych wymagań projektu, które mogą być dodatkowo zróżnicowane dla pojedynczych pali.
Nośność pali prefabrykowanych jest łatwo kontrolować w badaniach dynamicznych lub/i statycznych, a same badania są relatywnie tanie. W badaniach weryfikuje się wyniki obliczeń analitycznych, które z reguły są nadmiernie konserwatywne. Po przeprowadzeniu badań pali możliwa jest łatwa optymalizacja rozwiązania fundamentu palowego przez zmianę liczby pali, długości lub przekroju. Wszystkie te zabiegi prowadzą do redukcji kosztów fundamentowania na palach.

Kolejną zaletą pali prefabrykowanych jest możliwość wykorzystania pełnej nośności pali zaraz po zakończeniu robót palowych / wbijania. Nośność geotechniczna zwykle przyrasta znacząco w czasie, co zapewnia dodatkowy zapas bezpieczeństwa. Zjawisko przyrostu nośności pali w czasie, po potwierdzeniu w badaniach, można wykorzystać w projektowaniu. Prowadzi to do dodatkowej optymalizacji fundamentu i dalszej redukcji kosztów ponoszonych przez Inwestora.

 

Szeroko gama rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych

Pale prefabrykowane mogą przenosić wciskanie, wyciąganie lub obciążenia poziome. Rozwiązanie fundamentu może zostać łatwo dostosowane do specyficznych wymagań i budżetu projektu. Pale prefabrykowane mogą mieć przekrój kwadratowy o wymiarach:

 • 250 x 250 mm
 • 300 x 300 mm
 • 350 x 350 mm
 • 400 x 400 mm
 • i długość dostosowaną do warunków gruntowych i obciążeń: do 15m długości będą to pale pojedyncze, a powyżej 15 metrów długości pale łączone złączami mechanicznymi.

W praktyce inżynierskiej są / były stosowane również żelbetowe pale prefabrykowane o przekrojach trójkątnych, sześciokątnych lub rurowych. Wymagania dla betonu i zbrojenia w uzasadnionych przypadkach mogą być formułowane indywidualnie: można podwyższać klasę betonu, zwiększać stopień zbrojenia, stosować dodatkowe powłoki, zmieniać skład mieszanki betonowej i tp.

 

Dostępność

Wielu wykonawców specjalistycznych robot palowych wykonuje lub może wykonywać palowanie z wykorzystaniem pali prefabrykowanych. Z przeprowadzonego przeglądu stron internetowych wynika, że w Polsce żelbetowe pale prefabrykowane wbijają firmy Aarsleff sp. z o.o., Conway STF Sp. z o.o. Sp. K., Menard Polska sp. z o.o., Enegopol Szczecin S.A., Keller Polska sp. z o.o., Soletanche, Gollwitzer Polska sp. z o.o. i inne.
Dostępność do wykonawców można zatem uznać za powszechną. Podobnie – jako powszechnie dostępny - można określić sprzęt, metody projektowania i kontroli nośności i jakości pali prefabrykowanych.
Produkcją żelbetowych prefabrykatów palowych zajmują się takie firmy jak Centrum Pali Sp. z o.o., PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o., Betard, Prefadom i inne. Prefabrykaty palowe dostępne są na terenie całego kraju.

 

Łatwa kontrola przebiegu robót palowych

Automatyczne lub ręczne notowanie i analiza wpędów stanowi dokumentację prawidłowej realizacji robót palowych. Wykonawca wie jakie parametry powinien zrealizować w procesie wbijania dla spełnienia wymagań projektu. Pale prefabrykowane zwykle są wbijane do określonego kryterium, zwanego kryterium wpędu. Kryterium wpędu określane jest na podstawie historii wbijania pali testowych i związane jest z osiągniętą w badaniach nośnością pala. Notowanie wpędów pozwala również na pośrednią kontrolę warunków gruntowych oraz umożliwia ocenę głębokości pogrążania pala w warstwę gruntów uznana za nośną.
Ze względu na wykorzystanie gotowych prefabrykatów głowice pali prefabrykowanych nie ulegają zniszczeniu w trakcie prawidłowo wykonywanego wbijania i badań nośności.
Pale prefabrykowane mogą przenosić duże obciążenia poziome i momenty zginające, co czyni je bardzo atrakcyjnym sposobem posadowienia wież, masztów, słupów, mostów, ekranów, nabrzeży portowych i innych konstrukcji poddanych działaniu wiatru, hamowania / przyśpieszania pojazdów i uderzeń jednostek pływających. Zwykle w fundamentach obciążonych dużymi siłami poziomymi stosuje się pale pochylone lub kozły palowe. Możliwość znacznego pochylania pali prefabrykowanych w trakcie wbijania odróżnia tę technologię od innych. W Polsce zrealizowano fundamenty z palami prefabrykowanymi nachylonymi pod kątem 45 stopni.

 

Pozostałe zalety

Wbijanie pali prefabrykowanych jest łatwe w większości gruntów. Jeśli w rejonie podstawy pala występują zagęszczone warstwy gruntów sypkich pale prefabrykowane mogą przenosić bardzo duże obciążenia, zbliżone do ich nośności konstrukcyjnej. Pale prefabrykowane charakteryzują się bardzo małymi osiadaniami. Pale prefabrykowane przemieszczają i dogęszczają grunty wokół. Nie występują, obecne w innych technologiach palowych, zagrożenie takie jak:

 • rozluźnienia gruntu wokół pala skutkującego zmniejszeniem nośności pobocznicy,
 • przemieszczenia sąsiednich obiektów wynikające z rozluźnienia podłoża w trakcie wykonania robót palowych,
 • negatywne oddziaływanie wykonania kolejnego pala na wykonany wcześniej;
 • kolejnego wykonanych pali na pale wbite wcześniej;
 • zwiększone osiadania grupy palowej spowodowane doborem technologii palowania.

Pale prefabrykowane w fundamentach palowych charakteryzują się większą nośnością od pali testowych, odwrotnie niż to ma miejsce np. w przypadku pali wierconych. Nośność pali prefabrykowanych jest z zasady wyższa niż pali o podobnej geometrii wykonanych w innej technologii.
Nie trzeba czekać na wiązanie betonu w trzonie pala. Pale mogą być wbijane za porządkiem od środka na zewnątrz fundamentu lub odwrotnie (w zależności od wymaganego efektu palowania). Nie wymaga się sekwencyjnego wbijania kolejnych pali ze względu na możliwość uszkodzenia pala wykonanego wcześniej, co znakomicie ogranicza potrzebę przemieszczania sprzętu w obrębie fundamentu oraz zwiększa wydajność i zmniejsza koszty robót palowych.

 

Rozwiązanie przyjazne dla środowiska

Pale prefabrykowane to pale przemieszczeniowe bezurobkowe. Robotom palowym nie towarzyszy zanieczyszczanie placu budowy i terenów przyległych. Brak urobku, często skażonego, to zmniejszenie ryzyka niekontrolowanego zanieczyszczenia środowiska. Gotowe prefabrykaty nie zanieczyszczają gruntu I wody gruntowej. Są pasywne chemicznie w większości środowisk korozyjnych. Bezpośrednio po zakończeniu robót palowych plac budowy jest czysty i gotowy do realizacji kolejnych etapów robót.

 

Pale prefabrykowane to pale zbadane!

Pale prefabrykowane: łatwe do dostosowania do wymagań projektu, niezależne od warunków gruntowych i gotowe do przenoszenia obciążeń bezpośrednio po wbiciu.

Pale prefabrykowane mogą być stosowane praktycznie w każdej lokalizacji i każdych warunkach, łącznie z prowadzeniem robót w wodzie. Są specjalnie przystosowane do realizacji robót palowych w budownictwie wodnym i morskim. W tego typu warunkach technologia pali prefabrykowanych nie wymaga wykorzystania obudów i kosztownych zabezpieczeń tymczasowych. Pale wbijane są przez wodę w dno zbiornika z brzegu lub pływającej platformy roboczej, co oszczędza czas i ogranicza koszty.

W warunkach silnie korozyjnego środowiska na prefabrykaty mogą być nakładane dodatkowe powłoki antykorozyjne, a w przypadku konieczności ograniczenia tarcia negatywnego, powłoki bitumiczne.

W trudnych warunkach gruntowych, np. w przypadku zalegania w gruncie przeszkód lub twardych przewarstwień, dla zwiększenia wydajności robót palowych wbijanie pali może być wspomagane przez:

 • podpłukiwanie wodą pod wysokim ciśnieniem;
 • przewiercanie wstępne lub
 • przebijanie wstępne (np. kształtownikiem stalowym).