Katalog pali prefabrykowanych opracowywany jest przez producenta prefabrykatów. W katalogu określane są minimalne wymagania konstrukcyjne dla prefabrykatów wynikające z procesu produkcji na który składają się:

  • podnoszenie pala z formy (rys. 1);
  • załadunek i rozładunek pala (rys. 1);
  • transport pali na terenie wytwórni, składowanie i transport na budowie (rys. 2);
  • ponoszenie prefabrykatów do kafara (rys. 3) i
  • wbijanie prefabrykatów (rys. 4).


Rozwiązanie katalogowe powinno uwzględniać współczynniki dynamiczne związane z ww. fazami pracy pala. Zasady projektowania technologicznego prefabrykatów pali podane są w normach:

  • PN-EN 1992. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
  • PN-EN 13369. Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
  • PN-EN 12794. Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe.

Rys. 1. Ponoszenie prefabrykatu pala z formy

Rys. 2. Składowanie i transport prefabrykatu pala

Rys. 3. Podnoszenie prefabrykatu pala do kafara

Rys. 4. Wbijanie pala prefabrykowanego

Wynikiem projektowania technologicznego jest katalog (rys. 5) zawierający rozwiązania podstawowe prefabrykatów palowych podający zakres wymaganego zbrojenia dla poszczególnych przekrojów i długości prefabrykatów (rys. 4)

Rys. 5. Katalog żelbetowych pali prefabrykowanych – wyciąg

Współcześnie zbrojenie pali prefabrykowanych wytwarzane jest automatycznie w robotach zbrojeniowych. Dlatego typowe układy zbrojenia wykorzystują zbrojenie główne o średnicy 12 mm. Typowe kosze zbrojeniowe składają się z 6, 8, 12, 16 lub 20 sztuk prętów głównych (rys. 6).

Rys. 6. Typowe układy zbrojenia głównego pali prefabrykowanych

Pale o długości większej od transportowej (< 15m dla transportu samochodowego po drogach publicznych) łączy się złączami mechanicznymi wyposażonymi w 4 (pale wciskane) lub 8 trzpieni łączących (pale wyciągane lub zginane).

Rys. 7. Rozwiązania palowych złączy mechanicznych z 4 i 8 trzpieniami.

Projektant w projekcie palowania może podwyższyć wymagania katalogowe, m.in. w zakresie zwiększenia liczby prętów w przekroju pala (typ zbrojenia), podwyższenie klasy betonu (np. dla pali użytkowanych w wodzie morskiej) itp.