Nowa inwestycja w sąsiedztwie budynków

Posadowienie w sąsiedztwie innych budynków

Atrakcyjny teren w sąsiedztwie innych budynków

Sąsiedztwo budynków w żadnym wypadku nie uniemożliwia zastosowania żelbetowych pali prefabrykowanych. To tylko jeden z wielu standardowych problemów wymagających analizy, a także rozwiązania w ramach odpowiedniego przygotowania prac palowych.

Wybór pali prefabrykowanych gwarantuje inwestorowi wiele korzyści. Wśród nich wymienić można m.in. krótszy czas realizacji, a co za tym idzie mniej uciążliwości dla mieszkańców pobliskich budynków.

Wybór technologii

W sytuacji palowania w sąsiedztwie obiektów mieszkalnych lub użytkowych preferowane jest:

 • zastosowanie pali o niedużym przekroju poprzecznym (np. 25 i/lub 30 cm) oraz minimalnej dopuszczalnej długości,
 • wykorzystywanie młotów o mniejszych częstotliwościach uderzeń i energiach wbijania,
  kończenie prac palowych w sytuacji uzyskania przez wbijany pal określonej nośności

Bezpośrednia bliskość budynków jest jednym z warunków, który z pewnością można uznać za niesprzyjający dla wykonania robót palowych. Wśród szczególnie problematycznych obiektów wymienić należy: 

 • budynki zabytkowe i/lub w złym stanie technicznym,
 • budynki opieki społecznej,
 • zakłady produkcyjne,
 • biblioteki (w godzinach otwarcia),
 • szpitale.

W reszcie przypadków zazwyczaj wystarczy dobranie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych bądź technologicznych, a także właściwe wykonanie robót palowych i ew. zharmonizowanie czasu, podczas którego przeprowadzane są roboty do sposobu użytkowania terenu. Dla przykładu w dzielnicach mieszkaniowych wymaga się, aby roboty palowe zaczynać nieco później, przy jednoczesnym wcześniejszym ich kończeniu. Nieco inaczej sytuacja wygląda na terenach rekreacyjnych. Tam z kolei zaleca się prowadzenie prac w dni robocze i kończenie ich nieco szybciej niż ma to miejsce w terenie otwartym.

Jeszcze inaczej roboty palowe powinny być przeprowadzane w dzielnicach biurowych. Zalecane jest, aby w takich miejscach ograniczać realizację robót w godzinach pracy biurowców, a z kolei intensyfikować je w dni wolne. Podobne zalecenia stosuje się w przypadku prowadzenia robót w okolicach szkół lub uczelni. W takim przypadku warto również wykorzystać okres, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Oczywiście przed każdym rozpoczęciem robót palowych zaleca się, aby poinformować użytkowników sąsiadujących obiektów o planowanym czasie prowadzenia prac, intensywności prawdopodobnych oddziaływań, jak również zakresie podejmowanych czynności.

Opis technologii i jej zalet w tym przypadku

Zadowalające wyniki w ograniczaniu wpływu drgań daje podwiercanie pali wbijanych przez sztywne pokłady gruntów bądź zrealizowanie między terenem prac palowych i chronionym obiektem przekopu z rozluźnieniem gruntu. Zmniejszenie hałasu zyskać można poprzez użycie tymczasowych ekranów akustycznych lub cichych młotów.

Bez wątpienia jednym z największych plusów palowania z zastosowaniem pali prefabrykowanych w pobliżu użytkowanych obiektów jest sposobność ograniczenia czasu realizacji robót do minimum, a co za tym idzie zminimalizowanie uciążliwości wynikających z przeprowadzanych prac.

Warto wiedzieć

Palowanie w sąsiedztwie budynków wymaga zabezpieczenia terenu robót

W okresie przygotowania i przeprowadzania prac palowych niezbędne jest wykonanie wielu czynności, których celem jest zabezpieczenie osób użytkujących lub zamieszkujących sąsiednie tereny, jak również obiektów zlokalizowanych na ich obszarze, przed oddziaływaniem podejmowanych prac budowlanych. Wśród wspomnianych czynności wymienić można m.in.:

 • Wykonanie przekopu wzdłuż obszaru, na którym przeprowadzane będą roboty palowe. Ma on eliminować oddziaływanie drgań na budynki mieszczące się w sąsiedztwie placu budowy. Ważne! Prowadząc pomiary drgań należy ustalić skuteczność tego typu zabezpieczenia;
 • Sprawdzenie stanu technicznego sąsiadujących budynków;
 • Zastosowanie młotów Junttan typu Shark oraz młotów hydraulicznych, które są specjalnie przeznaczone do tego typu prac;
 • Pomiar i dokumentację oddziaływania robót palowych na region, w którym prowadzone są prace;
 • Budowę tymczasowego ekranu ziemnego oraz dodatkowego ekranu przenośnego, których zadaniem będzie ograniczenie lub eliminacja hałasu;
 • Przewiercenie początkowych warstw zagęszczonych gruntów wodonośnych;
 • Brak wydobycia urobku gruntowego, a także nie rozkuwanie głowic pali, co spowoduje brak powstawania materiału, który wymagałby utylizacji.