Formularz wyszukiwania

Bibliografia - alfabetyczny spis Autorów publikacji

Spis piśmiennictwa dostepny na portalu pale-prefabrykowane.pl

Strona główna » Bibliografia » Bibliografia - alfabetyczny spis Autorów publikacji

Nośność żelbetowych pali prefabrykowanych na podstawie badań w warunkach gruntowych Podkarpacia

Data publikacji: 25.09.2011
Publikacja: 57 KONFERENCJA NAUKOWA Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Rzeszów - Krynica, 18 – 22 września 2011 roku
fragment:

W referacie przedstawiono wyniki 184 badań statycznych i dynamicznych nośności żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych wykonanych na Podkarpaciu w latach 2009 - 2011. Uzyskane w trakcie badań nośności porównano z obliczonymi w projektach fundamentów palowych. Porównanie wykazało znaczące zapasy rzeczywistych nośności pali w stosunku do obliczonych. Sformułowano wnioski dotyczące kierunków dalszych badań i analiz majach na celu modyfikację stosowanych procedur projektowania geotechnicznego żelbetowych pali prefabrykowanych...

20 lat żelbetowych pali prefabrykowanych firmy Aarsleff w budownictwie kolejowym w Polsce

Data publikacji: 07.07.2014
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo. 6/2014.pp. 308-311. ISSN 0021-0315

Modern Solution for the Foundation of Poland’s Largest Arch Bridge

Data publikacji: 01.10.2016
Publikacja: 8th International Conference on Arch Bridges ARCH 2016
fragment:

The paper discusses the basic issues regarding the design, execution and execution supervising of the pile foundation of the arch bridge, the largest structure of that kind in Poland and one of the largest in the world. The slender arch without ties, with two spans of 270 m, has been founded on relatively short precast reinforced concrete piles with diameter of 400 x 400 mm, which is a unique solution for that class of structures. Tests and measurements carried out during the construction of the bridge proved the correctness of the design assumptions and possibility to apply precast piles in the foundations of large arch bridges loaded with significant vertical and horizontal loads...

Publikacja do pobrania:

Żelbetowe pale prefabrykowane wbijane w fundamentach mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu

Data publikacji: 09.09.2014
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo. 6/2014.pp. 308-311. ISSN 0021-0315

Pale prefabrykowane w fundamentach mostów

Data publikacji: 30.07.2011
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo nr 7-8/2011

Wyznaczanie nośności geotechnicznej pali wciskanych według EC7 i metody opisanej w PN-83/B-02482

Data publikacji: 19.10.2011
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Kwartalnik Mosty 6/2011
fragment:

Niniejszy artykuł stanowi propozycję dostosowania metody projektowania pali wg PN -83/ B -02482, do wymagań Eurokodu 7 (PN-EN 1997-1, 2008). Zaproponowana procedura zakłada, że wprowadzenie Eurokodów pozwoli na zachowanie dotychczasowego poziomu niezawodności wg PN po stronie oddziaływań i obciążeń...

Praktyczne przykłady wykorzystania badań w projektowaniu pali.

Data publikacji: 09.11.2011
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Seminarium 'Geoinżynieria w budownictwie'. Sandomierz, 8-9.11.2011

Sposoby określania nośności geotechnicznej pali wciskanych – procedury i przykłady obliczeniowe wg Eurokodu 7

Data publikacji: 27.11.2014
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Kwartalnik JCEEA. Tom XXXI, zeszyt 61 (1/14), styczeń-marzec 2014, s. 287-310. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2014

Projektowanie pali wg Eurokodu 7 – metody i przykłady praktycznego wykorzystania. 'PODŁOŻE I FUNDAMENTY BUDOWLI DROGOWYCH'

Data publikacji: 12.05.2012
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Autostrada Polska, Kielce 2012
Publikacja do pobrania:

Małe i wielkie fundamenty na żelbetowych prefabrykowanych palach wbijanych

Data publikacji: 16.12.2013
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Publikacja: Konferencja Geoinżynieria 2013 w Sandomierzu
fragment:

Prezentacja dotyczy efektywnego wykorzystania prefabrykatów w fundamentowaniu skrajnie różnych konstrukcji: małych i bardzo dużych, wręcz wielkich...

Wciskane pale i palisady stalowe

Data publikacji: 12.05.2012
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Seminarium IBDiM i PZWFS. 1 marca 2012 Warszawa – FUNDAMENTY PALOWE 2012
fragment:

Podstawowymi technologiami pogrążania lub/ i formowani a pali w gruncie są wbijanie, wibrowanie, wiercenie i wkręcanie. O tych technologiach wiemy stosunkowo dużo i pozwala to na ich szerokie praktyczne wykorzystanie. Nie wyczerpują one jednak wszystkich możliwości jakimi współcześnie dysponujemy. Uzupełnia je znakomicie technologia wciskania pali będąca przedmiotem tego referatu. Jest to technologia zdecydowanie mniej znana i rzadziej stosowana. W ostatnich latach rozwija się jednak bardzo intensywnie stając się atrakcyjną alternatywą i uzupełnieniem dla innych technologii palowych w robotach realizowanych w trudnych warunkach, szczególnie w rejonach silnie zurbanizowanych...

Posadowienie obiektów komunikacyjnych na palach prefabrykowanych

Data publikacji: 02.11.2016
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Wrocławskie Dni Mostowe. Duże mosty wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie budowy, monitoring. Wrocław, 29-30 listopada 2016

Pale prefabrykowane w budownictwie komunikacyjnym

Data publikacji: 02.11.2016
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Materiały Budowlane 531 (11) s. 22-25

Pale prefabrykowane

Data publikacji: 26.08.2009
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Seminarium „Fundamenty palowe 2009”
Publikacja do pobrania:

Żelbetowe pale prefabrykowane

Data publikacji: 22.01.2008
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Inżynier Budownictwa, 1/2008
Publikacja do pobrania:

Produkcja żelbetowych prefabrykatów palowych

Data publikacji: 01.03.2016
Publikacja: MOSTY 3/2016. Elamed Media Group. ss. 48-53
fragment:

W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje związane z produkcją żelbetowych prefabrykatów palowych stosowanych w fundamentach budowli. Opierając się na przykładzie KPB Kutno, przedstawiono technologię produkcji prefabrykatów palowych i wyposażenie wytwórni, a także transport i metody składowania prefabrykatów pali żelbetowych...

Publikacja do pobrania:

Renesans żelbetowych pali prefabrykowanychowych

Data publikacji: 10.04.2009
Autorzy: Sobala Dariusz
Publikacja: Kwartalnik Mosty. Nr 4/2009
fragment:

Na polskim rynku dostępne są obecnie praktycznie wszystkie technologie fundamentowania, a ich różnorodna oferta i możliwości bardzo często bazują na najnowocześniejszym sprzęcie i wiedzy inżynierskiej. Autor wraz z zespołem współautorów podjął próbę opisu stanu współczesnej technologii żelbetowych prefabrykowanych pali wbijanych w Polsce – jednej z najstarszych, aktualnie najdynamiczniej rozwijających się w naszym kraju technologii palowych. Całość omawianej problematyki podzielono na cztery części. W niniejszym artykule omówione zostaną zagadnienia ogólne dotyczące historii, współczesnej technologii żelbetowych pali prefabrykowanych i zakresu jej stosowania...

Problematyka doboru rodzaju posadowienia turbin wiatrowych

Data publikacji: 01.08.2016
Publikacja: Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/2016 ss. 219-230

Pile driveability prediction method based on CPT results

Data publikacji: 25.05.2011
Publikacja: The 14th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Hong Kong, China, 23-27 May, 2011
fragment:

The presented method is based on the assumption that bearing capacity of a pile can be computed with reasonable accuracy by the Danish formula and that this capacity is equivalent to a capacity calculated based on the results of a CPT test. The method allows driveability prediction of a single pile and also the influence of group of piles can be taken into account. For the purpose of analysis a calculation file was generated allowing for the comparison of calculation results with the results of field-tests. A comparative analysis of a number of square 0.4x0.4 m piles in clays and sands is carried out. The comparison shows reasonable agreement between the predicted and actual depth driving profiles...

Obliczanie nośności i osiadań pali na podstawie sondowań statycznych CPT

Data publikacji: 25.02.2010
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo nr 2/2010

Uwagi dotyczące projektowania na wyciąganie pali pod fundamentami elektrowni wiatrowych

Data publikacji: 01.03.2015
Publikacja: Inżynieria i Budownictwo. 3/2015. pp. 157-161
Publikacja do pobrania:

Calculation of piles based on CPT results in Poland

Data publikacji: 03.10.2009
Publikacja: Referat wygłoszony w ramach 4 IYGEC (International Young Geotechnical Engineer Conference), Aleksandria, 3-6 Październik 2009
fragment:

The paper presents a capacity of driven precast pil es prediction method based on the results of CPT te sts. The pile settlement equal to 10% of pile diameter is assumed as a criteria of pi le capacity. The method gives also a unit skin fric tion and a unit base resistance for intermediate pile settlements. It allows to simula te the load-settlement curve and to calculate the a xial stiffness of the pile in any load range. For the purpose of analysis the calculation file is created which makes it possible to copare t he results of calculation and that of the field-test. The comparative analysis of 37 squa re 0.3x0.3m and 0.4x0.4m piles in clays and sands w as carried out. The comparison shows a good agreement between the predicted and ac tual capacities and a satisfactory agreement betwee n the predicted and actual slope of the load-settlement curve in the range up to 40% of the ultimate pile capacity...

O przyczynach i skutkach w geotechnice

Data publikacji: 21.04.2005
Publikacja: GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele, 04/2005
fragment:
Rzetelne badania geologiczne pozwalają uniknąć awarii i ponoszenia nieprzewidzianych kosztów w trakcie wykonywania inwestycji...

Static and dynamic testing of driven piles in Poland

Data publikacji: 17.09.2008
Publikacja: Science, Technology and Practice, Jaime Alberto dos Santos (ed). 2008 IOS Press, ISBN 978-1-58603-909-7
fragment:

he current possibility of obtaining financial resources from the European Union funds results in the i n crease of road investments in Poland. At the same time, Poland (together with Ukraine) is preparing for the organisation of EURO 2012. Fast development of motorway and land road network, connected with simultaneous construction of ring roads for many towns, brings about the necessi ty of erecting a large amount of engineering objects – bridges and viaducts. The majority of those objects are founded on foundation piles. The construction of piles underneath the erected objects is preceded by the obligatory testing determined by the cod e of practice, and thus leads to the prolonging of the works execution. As it is in the whole EU, static testing constitutes the basic bearing capacity testing due to local regulations (Polish code of practice) and, as follows, contract specifications. Hig h - strain dynamic testing (CASE, CAPWAP, DLT, PDA) and integrity testing (PIT, SIT) used to be carried out as the additional control procedures, which provides the quality, and not quantity, assessment. However: last years dynamic testing became in Poland a n accepted method of pile capacity assessment. Kinetic bearing capacity testing (STATNAMIC, DYNATEST) is not frequently used...

A case study of piling project and testing in Poland

Data publikacji: 05.05.2008
Publikacja: Science, Technology and Practice, Jaime Alberto dos Santos (ed). 2008 IOS Press, ISBN 978-1-58603-909-7
fragment:

This paper presents a case study of piling project and testing of a huge Commercial Centre in the south-western region of Poland. The overall pile driving works involved more than 2500 RC piles of a total length over 33 000 m. Assumption that the bearing capacity of a pile driven into cohesive soil may increase significantly in time (set-up effect), was the reason for the contractor to take the risk to accelerate the testing procedure. Usually, when the load test result indicates insufficient bearing capacity, the testing procedure may be repeated after a period required by the codes of practice. The possible later increase of pile bearing capacity adds up to additional safety margin for the design. In the case of sandy soils, reported by Jardine et al (2006) values of capacity increase amounting to app. 20% do not affect much pile bearing capacity and the design procedure. It is important to state that some authors have observed an opposite effect called relaxation, which can appear in silty soil. The authors of the paper, however, have never noticed this effect. On the contrary, the numerous static and dynamic testing of foundation piles designed for Auchan Commercial Centre in Raciborz (Poland) have proved a significant time-dependent increase of bearing capacity of piles driven in silt (reaching app. 67%)...

Bearing capacity testing of pre-cast driven-in piles

Data publikacji: 20.09.2006
Publikacja: GEOTECHNICS 2006. Construction, Technologies, Materials and Monitoring. Slovakia. The High Tatras. 20-22.09.2006
fragment:

After the foundation piles have been installed in the ground, the increase of their load capacity may be observed, due to the dissipation of ground water pore pressures and the reconsolidation of t he soil around the pile (set-up effect). Hence, the norms and regulations recommend that the pile load capacity tests should be carried out from several to dozens days after the piles hav e been constructed. That requirement of preserving such a long time span between the p ile installation and their testing (as well as the continuation of the whole pile c onstruction work) may cause, for one thing, many problems from the point of view of organisation; secondly, delay and additional costs...

Nietypowe rozwiązania fundamentów na palach prefabrykowanych

Data publikacji: 15.11.2007
Publikacja: Wzmacnianie podłoża gruntowego i fundamentów budowli. Seminarium IBDiM i PZWFS. Warszawa, 15 listopada 2007
fragment:

The paper shows an example of a quick reconstruction of a small road bridge with the use of a compilation of two technologies using prefabricates: prefabri- cated reinforced concrete driven piles and a Super-Core span structure type 35B. Combination of these two technologies allowe d the reconstruction of a bridge in Czajkowa, comprising the disassembly of the existing bridge and construction of a new one, within only 33 calendar days. Th e work was carried out in late fall, from November 4 to December 6 2005, with the working day relatively short and unfavorable weather conditions.

SZUKAJ

BAZA WIEDZY

TAGI