Opole - posadowienie wielorodzinnego budynku mieszkalnego na palach prefabrykowanych

Przedmiotem informacji technicznej jest projekt i wykonanie fundamentów palowych pod dwa wielorodzinne budynki mieszkalne zlokalizowane przy ul. Ozimskiej w Opolu.

 

Nowe budynki mieszkalne zostały zlokalizowany w sąsiedztwie istniejącego osiedla mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego na terenie charakteryzującym się skomplikowanymi warunkami gruntowymi.

 

Warunki geotechniczne

Poniżej zamieszczono przykładowy profili geotechniczny ustalony w trakcie badań geotechnicznych. Zalegające w podłożu warstwy odkształcalnych torfów różnej grubości przykryte są z reguły cienką warstwą zagęszczonych piasków. Grubość górnej warstwy piasków umożliwiła posadowienie bezpośrednie garażu podziemnego, jednak była niewystarczająca do przeniesienia obciążeń w obszarze wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych. W tym obszarze zdecydowano o wykorzystaniu pali. Ze względu na bardzo trudne warunki realizacji robót palowych (m.in. ryzyko uszkodzenia pali wierconych w trakcie formowania trzonu w gruncie) wybrano żelbetowe pale prefabrykowane.

Rozwiązanie fundamentu palowego

Zaprojektowano posadowione budynków na płytach fundamentowych, opartych na żelbetowych palach prefabrykowanych wbijanych. Pod obydwa budynki zaprojektowano i wbito łącznie 674 sztuki pali o przekroju 300 x 300 mm i długościach od 15 do 24 m. 

 

Łącznie wbito pod budynkami ponad 13,5 km pali.Wszystkie pale wykonano z betonu C40/50, zbrojonego 8 prętami #12mm ze stali fy=500MPa.

Pale rozmieszczono prawie równomiernie w obrysie budynków w rozstawie 2,2 – 2,5 m i zaprojektowano na siłę osiową o wartości 1160 kN. 

Płytę oparto na palach, których głowice co do zasady nie były rozkuwane. Wymagało to zachowania dużej dokładności wbicia pala na projektowaną rzędną, przy jednoczesnym zapewnieniu relatywnie wysokiej nośności geotechnicznej

Przebieg robót palowych

Roboty palowe zrealizowano w dwóch etapach: 

Etap I – wbicie pali pod budynek B – 25 dni roboczych – zima 2018

Etap II – wbicie pali pod budynek A – 25 dni roboczych – lato 2018

Wspomaganie pogrążania pali

Ze względu na warunki lokalizacyjne (sąsiedztwo istniejących budynków) oraz występujące w podłożu przewarstwienia zagęszczonych gruntów piaszczystych w trakcie robót palowych wykorzystano metodę wspomagania pogrążania pali, polegającą na wstępnym przewiercaniu warstw twardych na głębokość do 10 m świdrem ślimakowym o średnicy 370 mm, co z jednej strony pozwoliło na pogrążenie stóp pali w warstwę nośną, a z drugiej eliminowało oddziaływanie robót palowych na otoczenie przez eliminację drgań, poziomu generowanego hałasu i skrócenie czasu realizacji robót palowych

Zabezpieczenie terenu robót

W trakcie przygotowania i realizacji robót palowych wykonano wiele prac mających na celu zabezpieczenie użytkowników terenów sąsiednich i obiektów na nich zlokalizowanych przed oddziaływaniem robót budowlanych, w tym robót palowych. Wykonano m.in.: 

• inwentaryzację stanu technicznego budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy;

• przeprowadzono pomiary tła i drgań generowanych w trakcie robót palowych – w sposób ciągły używano dwóch czujników drgań zamontowanych na budynkach zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu robót i na bieżąco dostosowywano wysokość podrzutu młota w celu eliminacji drgań do poziomu uznanego za bezpieczny;

• wykonano przekop wzdłuż terenu robót palowych, którego zadaniem było dodatkowe eliminowanie oddziaływania drgań na obiekty zlokalizowane za przekopem - w sąsiedztwie terenu robót. Prowadząc pomiary drgań zweryfikowano skuteczność tego rodzaju zabezpieczenia;

• zbudowano tymczasowy ekran ziemny (z gruntu z wykopu) oraz dodatkowy tymczasowy ekran przenośny, których celem była eliminacja oddziaływania hałasu na użytkowników terenów znajdujących się w sąsiedztwie placu budowy – efektywność zabezpieczenia zweryfikowano wykonując pomiary poziomów hałasu;

• przewiercano wstępnie warstwy zagęszczonych gruntów wodonośnych;

• wykorzystano młoty hydrauliczne oraz młoty Junttan typu Shark specjalnie opracowane i przeznaczone do palowania w terenach zabudowanych,

• nie wydobywano urobku gruntowego (pale przemieszczeniowe) i nie rozkuwano głowic pali, zatem nie wytworzono w trakcie robót palowych materiału wymagającego utylizacji.

 

Oddziaływanie robót palowych na otoczenie zostało pomierzone i udokumentowane. Całość prac zabezpieczających pozwoliła na bezkonfliktową i szybka realizację robót palowych, przy spełnieniu wszelkich wymagań projektu posadowienia budynków i wymagań środowiskowych.

 

Podsumowanie

Elastyczna technologia pali prefabrykowanych pozwala na bezpieczną i przyjazną dla środowiska naturalnego i otoczenia realizacje robót palowych w najtrudniejszych warunkach gruntowych i lokalizacji w obszarach silnie zurbanizowanych