Połczyn Zdrój - budynek handlowo-usługowy posadowiony na palach prefabrykowanych

Połczyn zdrój budynek handlowo-usługowy posadowiony na palach prefabrykowanych

W odległości zaledwie kilku metrów od dwóch użytkowanych obiektów handlowo-usługowych zaplanowano budowę kolejnego obiektu tego typu. Obiekt posadowiono na cienkiej płycie żelbetowej zagłębionej ok. 3 m poniżej terenu i opartej na palach prefabrykowanych ze względu na zalegające w podłożu grube warstwy gruntów odkształcalnych. Przed rozpoczęciem robót wykonano inwentaryzację sąsiednich obiektów, a w trakcie palowania prowadzono ciągły monitoring drgań i kontrolę oddziaływania robót palowych na sąsiednie obiekty.

Opis problemu

WARUNKI GRUNTOWE
Warunki gruntowe na potrzeby projektu palowania ustalono wykonując trzy sondowania sondą statyczną CPT do głębokości od 20 m do 26 m. Wyniki sondowania przesadzono poniżej w postaci wykresów oporu stożka sondy na głębokości sondowania.Wyniki sondowania wskazują na zaleganie grubych warstw gruntów odkształcalnych/słabonośnych do głębokości 7÷9 m. Wyniki sondowania wykorzystano bezpośrednio do oszacowania nośności pali pojedynczych, pali w grupie oraz osiadania fundamentu zastępczego.

Rozwiązanie problemu

Pale prefabrykowane rozmieszczono pod płytą w ten sposób aby zminimalizować grubość płyty fundamentowej i jej zbrojenie oraz zapewnić w przybliżeniu równomierne obciążenie pali.

Do posadowienia obiektu wykorzystano 55 pai prefabrykowanych o przekroju 30 x 30 cm i długości od 10 m do 13 m dopasowanej do warunków gruntowych i obciążeń. Maksymalne obciążenie na pal nie przekroczyło 500kN. Pale zaprojektowano z betonu min. C30/35 zbrojone 8#12 mm i 4#16 mm.Pale zaprojektowano bez rozkucia, z głowicą zagłębioną w płycie na głębokość 5 cm (rys. 2). Realizacja robót wymagała wysokiej dokładności wykonania robót palowych przede wszystkim w zakresie rzędnej wbicia głowicy pali.

NOŚNOŚĆ GEOTECHNICZNA PALI
Poniżej przedstawiono przykładowo zakres obliczeń geotechnicznych pali prefabrykowanych dla jednego z sondowań CPT. Nośności pali i osiadania fundamentu palowego wyznaczono metodę niemiecką projektowania pali z bezpośrednim wykorzystaniem wyników sondowania CPT zgodnie z wymaganiami Recommendations on Piling (EA Pfähle) Niemieckiego Towarzystwa Geotechnicznego i PN-EN 1997-1 (Eurokod 7).Zaplanowano przeprowadzenie dwóch próbnych obciążeń dynamicznych pali w trakcie robót, których celem była weryfikacja założeń projektowych.

Realizacja robót

Roboty palowe zrealizowano (fot. 1) w ciągu 2 dni roboczych zgodnie z założeniami projektu palowania. Założenia projektowe zweryfikowano pozytywnymi wynikami próbnych obciążeń dynamicznych. Nie odnotowano przy tym negatywnego oddziaływania robót palowych na otoczenie. Na szczególną uwagę zasługuje (fot. 2):

realizacja robót palowych w ścisłej zabudowie miejskiej;
brak rozkuwania głowic pali;
czysty plac budowy i brak urobku wymagającego utylizacji;
krótki czas wykonania robót palowych;
gotowość pali prefabrykowanych do przenoszenia bezpośrednio po wbiciu;
wysokie wymagania/wysoka dokładność zrealizowanych robót palowych