Posadowienie hali produkcyjnej na palach prefabrykowanych


Inwestor zaplanował budowę hali produkcyjnej w Rumii. Wykonane badania geotechniczne potwierdziły zaleganie w podłożu warstw gruntów odkształcalnych i organicznych o grubości dochodzącej do 2,5m. Projektant zdecydował o posadowieniu hali na palach.

 

Opis problemu

WARUNKI GRUNTOWE
Warunki gruntowe pod halą pokazano schematycznie na rys. 1. Na podstawie wyników badań geotechnicznych, analizy ryzyka technologicznego oraz analizy kosztów robót palowych wybrano posadowienie hali produkcyjnej na palach prefabrykowanych o przekroju 250 x 250 mm. Za wyborem pali prefabrykowanych o niewielkim przekroju poprzecznym przemawiały:

niewielkie obciążenia pali,
zaleganie w podłożu gruntów organicznych, które stwarzają ryzyko braku możliwości uformowania pali w gruncie,
brak zagrożenia utratą ciągłości w trakcie wykonania pala,
stabilność kształtu wykonanego pala,
szybkie wykonanie robót palowych,
możliwość wykonania palowania w warunkach zimowych,
łatwa kontrola nośności na podstawie wpędów lub/i badań dynamicznych i
niewielki koszt wykonania robót.

Rozwiązanie problemu

ROZWIĄZANIE FUNDAMENTU PALOWEGO
Niewielkie obciążenia przekroje i rozstawy pali umożliwiły dostosowanie układu pali do obciążeń (rys. 2). Nośność geotechniczną wyznaczono metodą EAP wg wytycznych Niemieckiego Towarzystwa Geotechnicznego bezpośrednio wykorzystując wyniki sondowań CPT (rys. 1) i zasady projektowania podane w Eurokodzie 7. W fundamentach obciążonych dodatkowo siłą poziomą zastosowano układy kozłowe pali

Podsumowanie

Całość robót palowych zrealizowane w warunkach zimowych. Dla wszystkich wbitych pali (fot. 1) zanotowano wartości wpędów, a na wskazanych palach wykonano dwa próbne obciążenia dynamiczne. Wszystkie wbite pale spełniły wymagania projektu.