Formularz wyszukiwania

Regulamin

Regulamin i polityka prywatności serwisu pale-prefabrykowane.pl

Strona główna » Regulamin

Regulamin serwisu pale-prefabrykowane.pl

 

§1 [Przedmiot regulaminu]

Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa warunki korzystania z serwisu działającego w domenie pale-prefabrykowane.pl, promującego rzeczoną technologię poprzez przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz poprzez prezentowanie przykładów zastosowania. Regulamin niniejszy określa w szczególności prawa i obowiązki użytkowników w/w serwisu oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela w/w serwisu.

 

§2 [Słowniczek]

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 

§3 [Wymagania techniczne]

 

§4 [Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usługi]

 

§5 [Założenie i usunięcie Konta]

 

§6 [Funkcjonalność Konta]

 

§7 [Obowiązki Użytkownika]

 

§8 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

 

§9 [Postępowanie reklamacyjne]

 

§10 [Ochrona praw własności intelektualnej]

 

§11 [Prywatność i ochrona danych osobowych]

Kwestie związane z ochroną prywatności oraz danych, w tym danych osobowych reguluje Polityka prywatności znajdująca się pod adresem pale-prefabrykowane.pl/legal .

 

§12 [Postanowienia końcowe]

 

 

 

Polityka prywatności serwisu pale-prefabrykowane.pl

Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

 

Administratorem danych osobowych (a w przypadku danych powierzonych przez użytkowników – podmiotem przetwarzającym) przetwarzanych przez:

jest spółka Centrum Pali Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, z adresem ul. Łąkoszyńska 127, Kutno 99-300, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025178, posiadającą NIP 7752348689 (dalej jako Usługodawca).

 

Usługodawca przetwarza dane osobowe:

  1. użytkowników Serwisu podanych przez nich podczas zakładania konta w Serwisie bądź Akademii i/lub w trakcie użytkowania w/w (w tym podczas dodawania komentarzy przez użytkowników niezalogowanych) – w celu świadczenia usługi dostępu do Serwisu oraz dla celów informacyjno-marketingowych;
  2. użytkowników Newsletteru podanych przez nich przy okazji zamówienia w/w – w celu świadczenia usługi polegającej na przesyłaniu Newsletteru oraz dla celów informacyjno-marketingowych.
  3. użytkowników Serwisu/Newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu obsługi reklamacji;
  4. użytkowników Serwisu/Newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analizy aktywności, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  5. użytkowników Serwisu/Newslettera w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

 

Jednocześnie Usługodawca informuje, iż w celu dostosowania Serwisu do potrzeb i preferencji osób z niego korzystających stosuje tzw. pliki cookies. Zakres gromadzonych danych i możliwości ich wykorzystania przez Usługodawcę nie pozwalają na uznanie tak gromadzonych danych za dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Niezależnie od powyższego, Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia danym zgromadzonym pod postacią plików cookies należytej ochrony.

 

Usługodawca przetwarza dane osobowe:

 

Powierzone dane osobowe Usługodawca przetwarzać będzie przez okres korzystania przez osobę, której dane dotyczą, z usługi dostępu do Serwisu i/lub otrzymywania Newsletteru, do momentu otrzymania od w/w osoby żądania usunięcia jej konta w Serwisie, rezygnacji z Newsletteru lub żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych.

 

Dane przetwarzane przez Usługodawcę

 

Usługodawca jest administratorem danych osobowych powierzonych przez osoby fizyczne, których dane te dotyczą. Przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacja o osobie fizycznej umożliwiające jej identyfikacje, takie jak np.: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, a także adresy IP urządzeń. Powierzenie danych osobowych nie ma charakteru obowiązkowego, jest jednak niezbędne do świadczenia usług dostępu do Serwisu oraz Newsletteru, a ich realizacja bez podania danych osobowych jest tym samym niemożliwa.

 

Powierzenie danych osobowych jest jednoznaczne z oświadczeniem przez osobę powierzającą, iż w/w dane jej dotyczą.

 

Cookies

 

W celu usprawniania korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez dostosowanie go do indywidualnych potrzeb osób z niego korzystających, Usługodawca wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego dana osoba przegląda Serwis. Pliki te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie osoby z niego korzystającej, w przypadku kolejnych odwiedzin Serwisu. Istnieje jednak możliwość samodzielnego zablokowania lub ograniczenia dostępu plików cookies do w/w urządzenia oraz trwałego usunięcia plików już zapisanych. W tym celu należy dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej w w/w urządzeniu.

 

Usługodawca jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Serwisu oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

 

Rodzaje cookies:

 

 

Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

 

Cookies Usługodawcy są wykorzystywane w następujących celach:

 

 

Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

 

 

Sposób przetwarzania danych osobowych

 

Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Usługodawcę do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim – podwykonawcom oraz dostawcom usług wykorzystywanych przez Serwisy oraz Newsletter (np. serwerownie, oprogramowanie stosowane do wysyłki Newslettera), a także partnerom uczestniczącym w tworzeniu w/w usług (w tym podmiotom z grupy przedsiębiorstw Usługodawcy w rozumieniu art. 4 ust. 19 RODO). Podmiotom tym Usługodawca powierza dane w minimalnym zakresie koniecznym do realizacji określonego świadczenia, a dostawca każdej z w/w usług zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

Ponadto Usługodawca oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

 

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Usługodawca dąży do zagwarantowania im jak najszerzej ochrony, powierzając dane kontrahentom posiadającym certyfikat Privacy Shield bądź stosującym modelowe klauzule umowne.

 

Jednocześnie Usługodawca nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzonych przez Usługodawcę podmiotom trzecim ma na celu jedynie sprawną realizację świadczonych przez Usługodawcę usług oraz realizację celów informacyjno-marketingowych Usługodawcy i partnerów.

 

Informacja handlowa

 

Jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyrazić może zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłaną przez Usługodawcę. Przesyłana na mocy w/w zgody korespondencja e-mailowa ma charakter informacyjno-marketingowy, obejmując zarówno wiadomości powiązane tematycznie z przedmiotem Serwisu, jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz ofertach Usługodawcy i partnerów.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane

 

Osoba, które dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę, może żądać:

 

W przypadku upublicznienia danych, w sytuacji o której mowa powyżej osoba, której dane dotyczą może żądać również podjęcia przez w/w rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzającą do powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Usługodawca uprawniony jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 

Odmowa zrealizowania w/w żądań przez Usługodawcę musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.

 

Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych, uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania Usługodawcy do usunięcia przetwarzanych danych osobowych, co jednak nie wpływa za zgodność z prawem przetwarzania w/w danych dokonanego przez ograniczeniem i/lub cofnięciem zgody. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania Serwisu, takie żądanie może uniemożliwić korzystanie z Newsletteru oraz z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:

  1. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Usługodawcy - rodo@pale-prefabrykowane.pl;  
  2. przesłanie stosownego żądania na adres poprzez – Centrum Pali Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, z adresem ul. Łąkoszyńska 127, Kutno 99-300.

 

Żądanie, o którym mowa w lit. a i b powyżej, osoba której dane dotyczą może przesłać także w formie wypełnionego formularza, dostępnego pod poniższym linkiem: Formularz zadania lub sprzeciwu.

Jeżeli Usługodawca nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składające wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na otrzymane żądanie zostanie udzielona w terminie miesiąca licząc od jego otrzymania. W razie przedłużenia tego terminu Usługodawca poinformuje osobę składającą żądanie o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano żądanie i/lub za pośrednictwem listu  zwykłego na adres poczty zwrotnej zamieszczonej w żądaniu.

 

Sprzeciw

 

Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

 

 

W przypadku wniesienia sprzeciwu, Usługodawca niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Usługodawcę, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Usługodawca zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.

 

Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:

  1. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Usługodawcy - rodo@pale-prefabrykowane.pl;  
  2. przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy – Centrum Pali Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, z adresem ul. Łąkoszyńska 127, Kutno 99-300.

 

Osoba której dane dotyczą może przesłać sprzeciw także w formie wypełnionego formularza, dostępnego pod poniższym linkiem: Formularz zadania lub sprzeciwu. 

Jeżeli Usługodawca nie będzie w stanie ustalić treści sprzeciwu lub zidentyfikować osoby składające wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na otrzymany sprzeciw zostanie udzielona w terminie miesiąca licząc od jego otrzymania. W razie przedłużenia tego terminu Usługodawca poinformuje osobę składającą sprzeciw o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano sprzeciw i/lub za pośrednictwem listu zwykłego na adres poczty zwrotnej zamieszczonej w sprzeciwie.

 

Kontakt w sprawie przetwarzania danych oraz Organ Nadzoru

 

Pracownicy i współpracownicy Usługodawcy pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z nimi możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres rodo@pale-prefabrykowane.pl;  , a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, nadanej na adres Usługodawcy - Centrum Pali Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, z adresem ul. Łąkoszyńska 127, Kutno 99-300..– z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

 

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

 

Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności dostępny będzie każdorazowo na podstronie www.pale-prefabrykowane.pl/legal.  Informacje o zmianach polityki prywatności zostaną przekazane osobom, które udostępniły stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie pozwalającym na przesłanie im przez Usługodawcę wiadomości za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

 

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie wraz z dniem 25 maja 2018 r.

 

 


FORMULARZ ZADANIA LUB SPRZECIWU

 

pale_-_formularz_zadania_lub_sprzeciwu.doc

 


 

pliki do pobrania:  pale_-_formularz_zadania_lub_sprzeciwu.doc
Regulamin | Pale-prefabrykowane.pl

Błąd

Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.